Обработка на лични данни

Политика за поверителност на личните данни

Въведение

Настоящата Политика за поверителност на личните данни регулира обработването на лични данни, предоставяни от потребители на уебсайта www.venturevolution.pro („Сайтът”), във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта.

Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „ВЕНЧЪР РЕВОЛЮШЪН ПРО” ООД, дружество с ограничена отговорност, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, обл. Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“ № 1, тел.: +359882933777, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 206525260, представлявано заедно и поотделно от Роман Дауст, Владимир Ангелов Спасов и Пламен Запрянов – Управители (по-долу за краткост наричано „ВРП“, „Дружеството“ или „Ние“). Настоящата Политика за поверителност на личните данни („Политиката”), заедно с Правилата за ползване на Сайта и всички други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Дружеството ще спазва при обработване на лични данни, които събираме за Вас или които ни предоставяте.

Тази Политика не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) и останалите приложими европейски и национални нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика определя:
 • принципите, които ВРП съблюдава при обработването на лични данни;
 • групите лица, за които се обработват лични данни;
 • категориите лични данни, които се обработват от ВРП;
 • целите, за които ВРП обработва лични данни;
 • правните основания за обработването;
 • Вашите права във връзка с личните Ви данни, включително съществуването на право да изискате от ВРП достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на такива, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните и право на жалба до Комисията за защита на личните данни;
 • срока, за който ще се съхраняват личните Ви данни, а в случаите, когато това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;
 • „бисквитките“, които Сайтът използва;
 • категориите трети лица, на които ВРП може да предоставя лични данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени услуги на Сайта (включително и електронния магазин на ВРП), достъп до него или до определени негови части/сегменти/модули, като евентуалният Ви отказ да предоставите личните си данни би означавал техническа и/или правна невъзможност за нас да Ви предоставим съответните услуги, достъп до Сайта или до определени негови части/сегменти/модули. Моля, имайте предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако ВРП разполага с друго правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения във връзка с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му.

ВРП спазва следните принципи при обработването на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработването и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност.

В качеството си на администратор на лични данни, ВРП отговаря на всички изисквания, уреждащи защитата на личните данни, като събира единствено данни на физически лица дотолкова, доколкото са необходими, и ги пази отговорно и законосъобразно. ВРП поддържа вътрешен ред като администратор на лични данни, като прилага технически и организационни мерки по отношение на своя персонал, помещения, софтуер, хардуер, мрежи, криптиране, контрол, отчетност, мониторинг, проверки за уязвимост и др. Осигурили сме всеобхватна и надеждна физическа, персонална, документална и криптографска защита на обработваните от нас лични данни срещу неоторизиран или инцидентен достъп, загуба, промяна, разкриване или унищожаване на данни, като сме се съобразили с рисковете. Всички наши служители са поели задължение за спазване на поверителност по отношение на личните данни, до които имат достъп при извършване на трудовата си дейност.

Групи лица

Групи лица, за които се обработват лични данни, категории лични данни, обработвани от ВРП, и срокове за съхраняването им.

„Лични данни“ означава всяка информация, която може да бъде използвана за Вашето пряко или непряко идентифициране като физическо лице, по-специално идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, признаци, специфични за Вашата физическа, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с Вашите лични данни или набор от такива лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта, Дружеството може да събира и обработва Ваши лични данни в случай, че Вие попадате в някоя от следните категории:

 • физически лица – потребители на Сайта с или без регистрация, които са посетили Сайта, без да направят поръчка/ заявят услуга;
 • физически лица, направили поръчка/ заявили услуга чрез Сайта с или без регистрация;
  представители, пълномощници или служители на юридически лица, от чието име е направена поръчка/ заявена услуга чрез Сайта;
 • физически лица, кореспондирали с ВРП по телефон, регулярна или електронна поща по какъвто и да било въпрос, свързан с услугите, достъпни на и чрез Сайта, с настоящата Политика, с технически проблеми и др., и в редки случаи – физически лица, информация за които се съдържа в такава кореспонденция.

При добавяне от Ваша страна на Сайта на лични данни на друго физическо лице, различно от Вас, или при съобщаване на такива данни на служител на ВРП, Вие декларирате, че имате необходимата оторизация и съгласие от това друго лице, както и че сте го информирали и запознали с Политиката за поверителност на личните данни на Дружеството, преди да направите това. Ние можем да събираме и обработваме следните отнасящи се за Вас Лични данни:

 • информация, която предоставяте или актуализирате, като попълвате регистрационни форми/ полета/формуляри или публикувате съдържание на Сайта (имена, постоянен адрес, адрес за доставка, дата на раждане, номер на телефон и/или факс, електронен адрес (имейл), информация, свързана с извършени и дължими плащания, като например информация за банка, банкова сметка (IBAN) и банкова карта, предпочитан начин на комуникация, данни за фактура, информация за настройки на Сайта и известия, и др.). Това включва информация, въведена при регистрацията за използване на Сайта, абонамент за наша услуга, покупка на стоки или използване на услуги от ВРП, публикуване на материали или заявки за нови услуги, както и публично достъпна информация, която получаваме, включително, но не само в случай, че свържете профила си на Сайта с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга социална мрежа/приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична на Сайта;
 • информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем на Сайта, подавате сигнал срещу друг потребител на Сайта или се свържете с нас по друга причина. Ако се свържете с нас, можем да запазим запис на кореспонденцията, както и резултата от това обработване на информацията, с цел отстраняване на проблема;
 • подробности за посещения на Сайта, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси, например дата, час и IP адрес на извършване на регистрация в Сайта и на съгласяване с настоящата Политика за поверителност на личните данни;
 • ако осъществявате достъп до Сайта чрез мобилно устройство, можем да обработваме данни относно Вашето местонахождение, както и информация за това устройство, например идентификационен номер и вид на Вашето устройство, с оглед осигуряване на по-голяма добавена стойност на нашите услуги. Ако не желаете да получаваме данни за местонахождението Ви, може да изключите съответните функции на устройството Ви, които позволяват проследяване, ако устройството предлага такава възможност;
 • само в случаите, когато действащото законодателство срещу изпирането на пари финансирането на тероризма предполага това, освен информацията по предходните подточки, да събере по-разширена лична информация за Вас, включително, но не само, данни за: официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има Ваша снимка, например единен граждански номер, личен номер на чужденец, личен номер от документ за самоличност, издаден от компетентна администрация на Европейския съюз или трета държава; паспортни данни – серия, номер, дата, място и орган на издаване и срок на валидност на документ за самоличност; държава на постоянно пребиваване и адрес; Ваше участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества (ако е приложимо); информация относно произхода на финансовите средства, които използвате за извършване на съответната сделка, и за целта и характера на участието Ви в деловото взаимоотношение, в което встъпвате чрез електронния магазин на ВРП; всяко гражданство, което притежавате; семейното Ви положение; данни за професионалната и трудовата Ви дейност – професия, месторабота (работодател); информация дали заемате висша политическа длъжност по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари; копие от Ваш официален документ за самоличност; Вашия подпис; допълнителни документи, данни или информация, които законодателството ни задължава да събираме и които могат да бъдат различни в зависимост от конкретния случай.

При управлението и поддръжката на уебсайта www.venturevolution.pro, ВРП не събира и не обработва съзнателно:

 • лични данни на лица под 18-годишна възраст, тъй като услугите, достъпни на и чрез уебсайта, не са предназначени за такива лица;
 • специални категории (чувствителни) лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито генетични, биометрични данни, данни за здравословното състояние, сексуалния живот, сексуалната ориентация, присъди или нарушения на потребителите на уебсайта.

ВРП не извършва вземане на решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване на лични данни, включващо профилиране, и пораждащи правни последици или по подобен начин засягащи в значителна степен потребителите на Сайта, освен ако са налице предвидените в законодателството по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на правата, свободите и легитимните интереси на потребителите на уебсайта.

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага за конкретните цели на обработването на данните, за да Ви предоставим услугите, достъпни на и чрез Сайта, да подсигурим тяхната сигурност и надеждност, и да отговорим на Вашите нужди, съгласно нашите законови или регулаторни задължения, за да можем да управляваме своите права (например, за да подаваме искове в съдилища), или за данъчни и счетоводни цели. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни и нямаме законово основание да продължим да ги съхраняваме, ние полагаме необходимите грижи да ги изтрием от своята система и унищожим без ненужно забавяне, или да ги направим анонимни, така че Вие вече да не може да бъдете идентифицирани по тях. В случай, че срокът за съхранение на Вашите лични данни е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на конкретните предварително определени цели на обработването, изпълнение на договора ни с Вас за предоставяне на финансова услуга от разстояние, легитимни интереси на Дружеството или поради друга причина, Вие ще бъдете предварително уведомени за това.

Трети лица

ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

По преценка на Дружеството, Сайтът може да включва приложения, предлагани от други доставчици, като Facebook, Instagram, YouTube и др. Може да Ви бъде предложена функция „харесай”, „сподели” или друга подобна, при което доставчикът на това приложение може да свърже информацията, която събира за Вас, с Вашия профил в неговото приложение. По този начин, информацията във Вашия профил на Сайта може да се окаже достъпна за доставчика на съответното приложение, на други потребители и Ваши приятели в съответното приложение.

Цели и основания

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

В зависимост от целта, за която се използват данните, правното основание, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

 • създаване на Вашия профил на Сайта;
 • предоставяне на достъп до Сайта или до негови части/сегменти/модули и възможност да използвате наличните услуги и функции (или част от тях);
 • индивидуализация на страна по договора за предоставяне на съответната услуга и обезпечаване на изпълнението му;
 • установяване на контакт с Вас във връзка със заявка, направена от Вас през формите за запитвания на сайта;
 • комуникация с Вас във връзка със сигнал, който сте подали срещу друг потребител на сайта, във връзка с проблем на Сайта, за който сте съобщили, или ако сте свързали с нас по друга причина;
 • персонализиране на Вашето посещение на Сайта, като по този начин Ви даваме възможност да извлечете максимална полза от предлаганите чрез него услуги;
 • ние можем също да използваме информацията, която събираме за Вас, за да Ви уведомяваме за промени във функционалността на Сайта или да ви предоставяме друга информация, свързана с неговото използване. ВРП може да Ви предоставя информация, продукти, услуги, новини, бюлетини и специални промоции, от които мислим, че бихте се интересували, както и да отговаряме на Ваши запитвания, като можете да поискате преустановяване използването на Вашите лични данни за такива цели, съгласно посоченото по-долу в Раздел „Вашите права“
 • за изпълнение на нормативно установени задължения на Дружеството;
 • финансово-счетоводна дейност;
 • за целите на директния маркетинг и реклама на продукти и услуги на ВРП, като може да получавате от нас съобщения по регулярна поща, имейл или телефон (в зависимост от информацията, която сте предоставили). Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Ваши Лични данни за целите на директния маркетинг, съгласно посоченото по-долу в Раздел „Вашите права“. Понякога Сайтът може да съдържа връзки или препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Възможно е ние да не оперираме свързаните сайтове и да не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Ако се прехвърлите на друг сайт чрез връзка от нашия Сайт, ние можем да получим обобщена или по друг начин анонимна статистическа информация за движението Ви към тези сайтове. ВРП не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност;
 • дадено съгласие от Ваша страна за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели измежду споменатите, като в този случай личните Ви данни се обработват в обхвата и при условията, предвидени в съответното съгласие;
 • необходимост за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на такъв договор, включително необходимото за това обработване на лични данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на услугите, достъпни на и чрез Сайта. В допълнение, тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на тези услуги, и/или уведомяването Ви за промени в тях.
 • необходимост от спазването на законово задължение, което се прилага спрямо ВРП. Поради специфичната сфера на дейност на Дружеството, нормативните актове често ни задължават да изискваме по-подробна лична информация за нашите клиенти. Тази информация е нужна на ВРП и на регулаторните органи, за да бъде обезпечена сигурност за Вашите средства и да Ви бъде предоставено обслужване в съответствие с действащото законодателство;
 • необходимост за защита и осъществяване на легитимните интереси на ВРП или на трета страна. Тези легитимни интереси могат да включват осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на достъпните на и чрез Сайта услуги, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия, откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на достъпните на и чрез Сайта услуги, осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път, по важни въпроси, свързани с тези услуги, приемане и обработване на получени от Вас сигнали или искания за допълнителна информация, осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Дружеството, включително по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите потребители на Сайта или засегнати трети страни.

Вашите права

Във връзка с обработването на личните Ви данни, имате долуизброените права, които може да упражните, като изпратите заявление на хартиен носител на адреса за кореспонденция на ВРП, посочен в Раздел „Въведение“, или по електронен път на имейл: info@venturevolution.pro.

Заявлението следва да бъде в свободен текст, а в случай на нужда, от нашето Длъжностно лице по защита на данните ще Ви бъде оказано пълно съдействие за формулирането му. Дружеството се ангажира да изпълнява своевременно Вашите искания, отнасящи се до личните Ви данни. На всяко получено заявление, запитване, искане или каквато и да било друга кореспонденция, свързана със защитата на личните данни, ще бъде отговорено в едномесечен срок, а при необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето.

За избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни и действия от Ваша страна с оглед установяване идентичност на подалия заявлението и субекта на данните, за който се отнася то, каквито могат да бъдат например представяне на лична карта или въвеждане на Вашите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на ВРП.

Право да искате достъп до отнасящите се до Вас лични данни, и по-специално да поискате да получите от Дружеството:

 • потвърждение дали се обработват отнасящи се до Вас лични данни;
 • информация за целите на такова обработване, категориите лични данни, получателите или категориите получатели, на които отнасящи се до Вас лични данни биват разкривани;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо отнасящите се до Вас лични данни, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.

Предоставянето на достъп до Вашите лични данни е безплатно, но ВРП си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право да искате Дружеството да заличи, коригира или блокира отнасящи се до Вас лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да искате Дружеството да уведоми трети лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Вие можете да коригирате или попълните някои от неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил в уебсайта.

Право да поискате от ВРП личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (т. нар. „право да бъдеш забравен“) при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • когато Вие възразите срещу обработването – в случаите, в които обработването на личните Ви данни е необходимо за целите на легитимните интереси на ВРП или на трета страна, или личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;
 • когато обработването е било незаконосъобразно;
 • когато личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо ВРП;
 • когато Вие сте оттеглил(а) своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 • когато личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

В тези случаи ВРП може да откаже да заличи личните Ви данни по следните причини:

 • А) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • Б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ВРП, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на ВРП;
 • В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • Д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

ВРП не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право да изискате от ВРП ограничаване на обработването на личните Ви данни, когато е налице една от следните хипотези:

 • Вие оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ВРП да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ВРП не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Вие сте възразил(а) срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.

Когато обработването на Вашите лични данни е ограничено вследствие Ваше искане в този смисъл, такива данни се обработват от ВРП, с изключение на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо лице, или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.

Когато Вие сте изискал(а) ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ВРП ще Ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което е необходимо за целите на легитимните интереси на ВРП или на трета страна, включително профилиране, основаващо се на такива интереси. В тези случаи ВРП ще прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право по всяко време да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг и реклама, както и срещу разкриването на данните Ви на трети лица и използването им от тяхно име за целите на профилиране или директен маркетинг и реклама. В тези случаи обработването на личните Ви данни за тези цели се прекратява за в бъдеще.

Право да получите личните данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставил(а) на ВРП, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от ВРП (т. нар. „право на преносимост на данните“), когато обработването се извършва по автоматизиран начин и е: основано на дадено Ваше съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели, или необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или необходимо за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на такъв договор.

Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от ВРП към друг администратор, когато това е технически осъществимо. Упражняването на Вашето право на преносимост на данните не засяга правото на изтриване на Вашите лични данни („право да бъдеш забравен“) и не би могло да бъде упражнено в случай, че ще повлияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на личните Ви данни, включващо профилиране, което поражда правни последици за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

Право да поискате от ВРП да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ВРП може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право да бъдете уведомен(а) от ВРП без ненужно забавяне, когато поради нарушение на сигурността на Вашите лични данни може да се породи висок риск за Вашите права и свободи, в това число право да бъдете уведомен(а) за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. ВРП няма задължение да Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността
 • е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Право да бъдете уведомени в случай, че ВРП установи, че поради каквато и да е причина не е в състояние да изпълнява задълженията си по настоящата Политика или по действащата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни.

Право да бъдете уведомени предварително в случай на сливане, придобиване или продажба на активи на ВРП, засягащо обработването на личните Ви данни.

Право да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на ВРП на адрес: гр. Пловдив, обл. Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“ № 1 имейл: info@venturevolution.pro, или на телефон: +359882933777.

Право да подадете жалба пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон: +359 2 915 35 18, имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg, ако считате, че правата Ви, свързани със защитата на личните данни, са нарушени.

Предоставяне на лични данни на трети лица

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключен с Вас договор или на законови такива, е възможно да бъдем задължени или да възникне необходимост от разкриване на предоставени от Вас лични данни на трети страни, например наши доверени партньори или компетентни органи, а именно:

 • на компетентни държавни и местни органи и техните администрации, включително, но не само Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална агенция за приходите, Министър на финансите, Българска народна банка, митнически органи, органи на Министерството на вътрешните работи, съдебни органи. Вашите лични данни биха могли да се предоставят на такива органи, за да се съобразим с тяхно разпореждане, за да изпълним законово задължение или за да защитим правата, имуществото или сигурността на ВРП, нашите клиенти или други лица;
 • на доставчици на куриерски услуги;
 • на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, услуги по поддържане на нашите бази данни, техническо оборудване, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители;
 • за целите на осъществяване на различни промоционални активности, рекламни и маркетингови кампании, ПР инициативи и реализиране на подобни мероприятия, както и за анализиране на тяхната ефективност, чрез използването на външни услуги на специализирани в посочените области компании и организации (рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции), с оглед на изпълнение на възложените им по договор задължения и отговорности.

ВРП може да предостави личните Ви данни на избрани от нас трети несвързани ВРП лица за изпълнението само и единствено на предварително определените и конкретни цели на обработване, при условие, че тези трети лица се ангажират да осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни, да спазват изискванията на действащата на европейско и национално равнище нормативна уредба и нашите инструкции в съответствие с настоящата Политика за поверителност на личните данни, и да се въздържат от обработване на личните Ви данни за каквито и да е други цели, освен във връзка с предоставяните към нас услуги. ВРП може също така да предостави обобщена статистика за клиенти, продажби, видове браузъри, операционни системи, интернет, домейн, демографски или профилни данни, модели на трафик и свързана информация от Сайта на трети страни, но тази статистика не съдържа лични данни, които да ви идентифицират.

ВРП ще Ви уведоми в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трета държава или международна организация, като в този случай ще опише възможните рискове за трансфера на данните към трета държава при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Неприложимост на политиката

Настоящата Политика не се прилага по отношение на трети лица, които разглеждат / използват съдържание, генерирано от потребител на Сайта, след като е било публикувано на Сайта, включително, но не само, информация във Вашия профил, материали, които сте публикували / изпратили и др. Предоставянето на Ваши Лични данни на други потребители на Сайта е на Ваш собствен риск и ВРП не носи отговорност за каквито и да било вреди или нарушения, които сте претърпели в резултат на такова предоставяне.

Заключителни разпоредби

Настоящата Политика се намира на адрес: https://venturevolution.pro/obrabotka-na-lichni-danni/.
ВРП запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. ВРП не носи отговорност, ако даден потребител на Сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политика.